Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNAAdministratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej biuro@msvs.com.pl

 

Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań ustawowych w zakresie:

  1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w Przedszkolu i poza nim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż jest to zadaniem realizowanym w interesie publicznym w związku z kształtowaniem postaw obywatelskich i rozwijaniu zainteresowań wychowanków;
  3. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa wychowankowi jest zadaniem dyrektora.
  4. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu promocji placówki oraz osiągnięć wychowanków poprzez rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich.

 

Pani/pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz pomiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora.

 

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

-w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

- do czasu wycofania dobrowolnej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

Data dodania: 2024-03-15 13:37:50
Ilość wyświetleń: 90

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
 
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej